Trwa wczytywanie strony..

Regulamin serwisu internetowego 


Akceptacja i przejście do płatności--------»»»»O serwisie:

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania w celu zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych w ramach konsultacji telefonicznych lub porad recepturowych. Regulamin nie dotyczy świadczenia usług stacjonarnych w gabinecie.
 2. Właścicielem serwisu www.bociaga.com.pl/page/3/konsultacje-ginekologicz... jest Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Raczyńska-Bociąga z siedzibą we Wrocławiu 53-033, ul.Zwycięska 18c/7, NIP 8821887468, REGON: 020958578.
 3. Każdy Użytkownik rozpoczynając korzystanie z serwisu wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji zasad działania serwisu i oferowanych usług z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia serwisu ze względu, w szczególności z uwagi na czynności konserwacyjne i przerwy techniczne.
 5. Do prawidłowego działania serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie odpowiedniego łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego wymagania techniczne zwyczajowo stosowane przy zakupach przez Internet.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Portal oferuje usługi medyczne wykonywane przez osoby uprawnione (wykonujące zawody medyczne w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z 15.04.2011 r., tj. DzU 2018 r., poz. 2190), które mają charakter telekonsultacji. Usługi tego rodzaju świadczone są przez osoby wykonujące zawód lekarza na podstawie oświadczeń złożonych przez Użytkownika portalu. Przesłanką konieczną do udzielenia telekonsultacji jest pozytywne zweryfikowanie Użytkownika przez lekarza świadczącego przedmiotowe usługi.
 8. Telekonsultacje mają charakter ogólny i w żadnym przypadku nie zastępują leczenia, w tym specjalistycznego, które może rozpocząć się wyłącznie po przeprowadzeniu właściwych czynności diagnostycznych przez lekarza, w tym właściwego lekarza specjalistę.

Dane osobowe:

 1. Administratorem Danych osobowych pacjentów jest Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Raczyńska-Bociąga zarejestrowana pod powyższym adresem. W celu realizacji usługi Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych także innym podmiotom. Dane osobowe pacjentów w zakresie danych kontaktowych są przetwarzane przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań - w celu obsługi płatności. 
 2. Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Raczyńska-Bociąga zapewnia pełną ochronę poufności danych użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., DzU 2018 r., poz. 1000 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO.
 3. Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Raczyńska-Bociąga ma prawo przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług o charakterze telekonsultacji, a także w celach marketingowych związanych z tymi usługami. Przetwarzanie danych w innym celu może nastąpić jedynie za zgodą Użytkownika.
 4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Administratora – listownie na powyższy adres.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zmiany lub usunięcia danych osobowych stanowiących dokumentację medyczną, z wyjątkiem żądania usunięcia oczywistych omyłek.
 6. Pacjent lub jego umocowany przedstawiciel ma prawo do uzyskania odpisu dokumentacji medycznej. Odpisy są udostępniane w formacie pdf i przesyłane na wskazany przez Pacjenta adres e-mail niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zamówienia wizyty konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko pacjenta, nr telefonu komórkowego i adres e-mail zamawiającego. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 8. Zawarcie Umowy o świadczenie usług medycznych jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika jako Pacjenta albo jako przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Pacjenta, zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. Użytkownik jako Pacjent, albo jako przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Pacjenta, składa oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną zgodnie z wymogami art. 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 10. W celach dowodowych, dane związane z przeprowadzonymi telekonsultacjami i ordynacją produktów leczniczych są rejestrowane i archiwizowane elektronicznie przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa odnoszących się do przechowywania i archiwizowania indywidualnej dokumentacji medycznej. Wyrażając zgodę na korzystanie z usług zdrowotnych świadczonych przez Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Raczyńska-Bociąga, Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem oraz archiwizowaniem indywidualnej dokumentacji medycznej na zasadach określonych w Ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6.11.2008 r., DzU 2009 r., nr 52, poz. 417, ze zm. oraz Rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z 9.12.2015 r., DzU 2015 r., poz. 2069.
 11. Administrator Serwisu zastrzega, że jego Serwis internetowy może używać plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl stawy o ochronie danych osobowych.

Zasady realizacji telefonicznych konsultacji lekarskich:

 1. Warunkiem skorzystania z Telekonsultacji jest szczegółowe zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie go w części ogólnej i części odnoszącej się do praw pacjenta, zasad wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne oraz zasad dostępu do dokumentacji powstałej w wyniku udzielenia telekonsultacji.
 2. Przed skorzystaniem z usługi Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że spełnia warunki niezbędne do wykonania usługi – w szczególności zgłaszany pacjent ma dostęp do telefonu komórkowego oraz spełnia minimalne wymogi wiekowe. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania rozsądnej oceny, czy skorzystanie z konsultacji telefonicznej stanowi właściwy środek zaradczy w przypadku danego Pacjenta i czy nie powinien skorzystać z pomocy pogotowia ratunkowego lub specjalistycznego leczenia szpitalnego. Użytkownik dokonując oceny może skorzystać ze wskazówek zawartych na stronie serwisu.
 3. Użytkownik dokonuje rezerwacji porady telefonicznej poprzez wybór dostępnego terminu, a następnie wypełnienie formularza zgłoszenia. Potwierdzenie rezerwacji przesyłane jest wiadomością SMS na nr telefonu komórkowego wskazany przez Użytkownika. 
 4. W razie konieczności wystawienia e-recepty (decyzja należy do lekarza konsultującego) Użytkownik jest zobligowany do podania następujących danych: imię i nazwisko pacjenta, nr pesel, dokładny adres zamieszkania (informacje te są niezbędne do wystawienia oraz realizacji e-recepty). Płatność za wystawienie e-recepty jest osobna do Telekonsultacji w zależności od potrzeby i wyniku porady lekarskiej.
 5. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności poprzez przelewy natychmiastowe albo kartą kredytową lub debetową. Rozliczenia transakcji są prowadzone za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
 6. Jeśli Użytkownik przyjmuje zaproponowane warunki usługi, zobowiązany jest do jej opłacenia najpóźniej do 24 godzin po udzieleniu konsultacji telefonicznej. Umowę o świadczenie usług medycznych uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika SMSa z potwierdzeniem rejestracji. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje o godzinie umówionej konsultacji telefonicznej. Praktyka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, anulowania rezerwacji i zwrotu środków na konto użytkownika.
 7. Praktyka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w przypadku kiedy nie może ona zostać zrealizowana na skutek okoliczności na które Praktyka nie ma wpływu, a także jeśli stwierdzi, iż zamówienie nie może zostać zrealizowane z winy Użytkownika lub użytkownik nie spełnia warunków do jej wykonania, np. ze względu na wiek Pacjenta lub rodzaj problemu medycznego nie podlegającemu konsultacji zdalnej. W takim przypadku Użytkownikowi zostanie zwrócona zapłacona cena usługi.
 8. Praktyka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi, jeśli umowa nie może zostać należycie wykonana z winy Użytkownika, a okoliczności te ujawnią się w trakcie realizacji usługi. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje zwrot ceny usługi.
 9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po jej zawarciu, tzn. po opłaceniu zamówienia. Użytkownik akceptuje fakt i przyjmuje do wiadomości, iż przepisy o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie mają zastosowania do świadczenia usług medycznych.
 10. Reklamacje proszę kierować na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 2 w terminie 30 dni od zawarcia umowy o świadczenie medyczne. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 30 dni na adres Użytkownika wskazany w piśmie. Jeśli Użytkownik opłacił usługę, w przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie mu zwrócona zapłacona cena.

Odpowiedzialność portalu www.bociaga.com/pl/page/kosnultacje-ginekologiczne

 1. Portal "www.bociaga.com.pl/page/3/konsultacje-ginekologiczne" oraz Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Raczyńska-Bociąga zapewniają Użytkownikom dostęp do świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez uprawnione do tego podmioty (osoby wykonujące zawody medyczne).
 2. Portal "www.bociaga.com.pl/page/3/konsultacje-ginekologiczne" oraz Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Raczyńska-Bociąga nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne następstwa dla zdrowia Pacjenta wynikłe z zastosowania zaordynowanych produktów leczniczych, które zostały wymienione w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego (dalej ChPL), jak również za negatywne następstwa i niepożądane zdarzenia medyczne, które wyniknęły ze stosowania produktów leczniczych niezgodnie z zapisami zamieszczonymi w ChPL.
 3. Portal "www.bociaga.com.pl/page/3/konsultacje-ginekologiczne" oraz Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Raczyńska-Bociąga nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne następstwa dla zdrowia Pacjenta wynikłe z nieprawidłowego zastosowanie produktów leczniczych w związku z podjęciem decyzji o preskrypcji na podstawie nieprawdziwych bądź nierzetelnych oświadczeń Użytkownika.
 4. Portal "www.bociaga.com.pl/page/3/konsultacje-ginekologiczne" oraz Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Raczyńska-Bociąga nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne następstwa dla zdrowia Pacjenta wynikłe z nieprawidłowego zastosowanie produktów leczniczych w związku z podjęciem decyzji o preskrypcji na podstawie nieprawdziwej lub nienależącej do Użytkownika dokumentacji medycznej utworzonej w trakcie leczenia specjalistycznego.
 5. Portal "www.bociaga.com.pl/page/3/konsultacje-ginekologiczne" oraz Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Raczyńska-Bociąga nie ponoszą odpowiedzialności za szkody majątkowe i starty psychiczne wynikłe u Pacjenta z powodu niezrealizowania e-recepty w terminie, w którym zachowuje ważność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Portal "www.bociaga.com.pl/page/3/konsultacje-ginekologiczne" oraz Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Raczyńska-Bociąga nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku przerwy w dostępie do zasobów portalu, w tym utraty danych, spowodowanej w szczególności: działaniem siły wyższej, nieprawidłową obsługą portalu, niezapoznaniem się z regulaminem portalu, nieprawidłowym działaniem lub awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem zasad określonych w treści niniejszego regulaminu.

Prawa autorskie 

 1. Portal "www.bociaga.com.pl/page/3/konsultacje-ginekologiczne" oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU 1994 r., nr 24, poz. 83, z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. DzU 2018 r., poz. 419 oraz z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych z 2001 r., nr 128, poz. 1402.
 2. Niedozwolone jest utrwalanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu "www.bociaga.com.pl/page/3/konsultacje-ginekologiczne" w celach osobistych i komercyjnych, bez zgody Portalu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO*

 1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: ul.Zwycięska 18c/7; 53-033 Wrocław, adresem mailowym: p.bociaga@wp.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  1. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed jej zawarciem (Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w tym zwłaszcza prawa podatkowego (podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO),
  3. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a),
  4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej z Panią/Panem umowy.
  5. w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych – zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a. RODO).
 3. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Administrator będzie przetwarzać pozyskane od Pani/Pana dane w następujących celach:
  1. w celu przygotowania zawieranej z Panem/Panią Umowy, a następnie – w razie jej zawarcia – w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi reklamacji, dokonywania rozliczeń, weryfikacji wykonania przedmiotu umowy – na podstawie wymogów kontraktowych,
  2. w celu przestrzegania przez Administratora przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustaw podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
  3. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pani/Pana danych w celach wskazanych w zgodzie. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysyłając pismo na adres Administratora; lub e-mail na adres: p.bociaga@wp.pl
  4. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami dotyczącymi zawartej z Administratorem umowy stanowiącym, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Administrator podmiotom, tj.:
  1. w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy zawartej z Administratorem – podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora np. dostawcom usług IT, w tym lekarzom, laboratoriom badawczym, audytorom, doradcom, kancelariom prawnym, księgowym,
  2. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa,
  3. innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na takie udostępnienie zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa (wymogi ustawowe) będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umowy zawartej ze Administratorem, a po upływie tego okresu przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody, a po jej cofnięciu wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami, na potrzeby których konieczne będzie dysponowanie Pani/Pana danymi przez czas ich przedawnienia oraz przez okres ich obowiązkowego przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych przez Administratora jest wymogiem umownym i opiera się na zasadzie dobrowolności. Nie podanie przez Pani/Pana danych przetwarzanych na podstawie wymogów kontraktowych uniemożliwi zawarcie umowy, zaś nie podanie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody uniemożliwi realizację celów, w których zgoda ta miałaby zostać udzielona.
 8. Informujemy, że zgodnie z aktualnymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
 9. Może Pani/Pan realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres mail: p.bociaga@wp.pl. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora prowadzonej przez Administratora danych list polecony.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119/1.

Kompleksowe konsultacje kardiologiczne oraz ginekologiczne

Gabinet Kardiologiczny

dr n.med. Zbigniew Bociąga

bociaga@interia.pl

NIP 8942810602

REGON 020822034

 

Rejestracja

ONLINE (CAŁA DOBA) -> WWW.BOCIAGA.PL

+48 505 159 091

od poniedziałku do środy

od 16:00 do 19:00

Gabinet Ginekologiczny

lek. Paulina Raczyńska - Bociąga

p.bociaga@wp.pl

NIP 8811887468

REGON020958578

 

Rejestracja

ONLINE (CAŁA DOBA) -> WWW.BOCIAGA.PL

+48 605 852 006

od poniedziałku do piątku

po godzinie 17:00

Jak się z Nami skontaktować?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niezbędnym do kontaktu i umówienia wizyty.

Gabinet Kardiologiczny

dr n.med. Zbigniew Bociąga

bociaga@interia.pl

 

Rejestracja

ONLINE (CAŁA DOBA) -> WWW.BOCIAGA.PL

+48 505 159 091

od poniedziałku do środy

od 16:00 do 19:00

Gabinet Ginekologiczny

lek. Paulina Raczyńska - Bociąga

p.bociaga@wp.pl

 

Rejestracja

ONLINE (CAŁA DOBA) -> WWW.BOCIAGA.PL

+48 605 852 006

od poniedziałku do piątku

po godzinie 17:00

Oba gabinety znajdują się na al. Wolności 1a, 63-500 Ostrzeszów (budynek Pogotowia Ratunkowego)

Ta strona internetowa używa ciasteczek (cookies). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z tych plików.