RODO

Poznaj szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu

lub online

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów

Co zmienia się w przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych?

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO, pragniemy Panią/Pana poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Kto administruje Pani/Pana danymi osobowymi?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Medyczne Bociąga Sp. z.o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie (63-500) przy ul. Belgijskiej 13, NIP: 5140363461.

Z Administratorem danych osobowych możesz się kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W związku z treścią art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w dokumentacji medycznej pacjenta gromadzimy następujące dane osobowe:

Na potrzeby koordynowania procesu Państwa leczenia możemy gromadzić również adresy poczty elektronicznej.

Ponadto, gromadzimy dane osobowe dotyczące Państwa zdrowia.

Po co i w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa, RODO przewiduje kilka podstaw przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane na podstawie:

tj. w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.

Jak długo będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentację medyczną pacjenta należy przechowywać przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wprowadzono ostatni wpis. W przypadku zgonu pacjenta lub zatrucia- dokumentację przechowujemy przez 30 lat. Dokumentację medyczną pacjenta, będącego dzieckiem, do ukończenia przez nie 2 lat, przechowujemy przez 22 lata.

Zdjęcia rentgenowskie, które znajdują się poza dokumentacją medyczną, przechowujemy przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wykonano.

Skierowania na badania lub zlecenia lekarskie są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie naszym podwykonawcom, z którymi zawarliśmy osobne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych:

Czy profilujemy dane osobowe pacjentów?

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie, nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przepisy RODO chronią przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani /Pan prawo do:

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień skontaktuj się z nami pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

Po potwierdzeniu Pani/Pana tożsamości przystąpimy do obsługi żądań, praw oraz pytań.

Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę jeśli ją wcześniej wyrażono, na niektóre cele przetwarzania danych?

Zgodę taką można cofnąć w każdym czasie przez wysłanie na nasz adres poczty e-mail: [email protected] krótkiej informacji, że cofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych.

Proszę pamiętać, że jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane dla innych celów i na innych podstawach prawnych niż wyrażona zgoda, będziemy mogli dalej je przetwarzać dla celów, na które posiadamy inne podstawy prawne.Wskazaliśmy Pani/Panu te sytuacje przy celach na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Czy musi Pani/Pan podawać nam swoje dane osobowe? Czy jest to dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji przetwarzania danych w celach zdrowotnych.

2024 © Wszystkie prawa zastrzeżone dla Centrum Medyczne Bociąga

Illustrations by Storyset