Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów

Co zmienia się w przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych ?

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz.Urz.UE L 119, s.1)- dalej RODO, pragniemy Panią/Pana poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Kto administruje Pani/Pana danymi osobowymi?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • dla pacjentów gabinetu kardiologicznego:
  dr.n.med. Zbigniew Bociąga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Zbigniew Bociąga z siedzibą we Wrocławiu (53-033), ul. Zwycięska 18C, lok.7, NIP: 8942810602, REGON: 020822034.
 • dla pacjentów gabinetu ginekologicznego:
  lek. Paulina Raczyńska - Bociąga prowadząca działalność gosporadczą pod firmą INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Paulina Raczyńska - Bociąga z siedzibą we Wrocławiu (53-033), ul. Zwycięska 18C, lok.7, NIP: 8821887468, REGON: 020958578.

Z Administratorem danych osobowych możesz się kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] (Gabinet Kardiologiczny) lub [email protected] (Gabinet Gienkologiczny)

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W związku z treścią art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w dokumentacji medycznej pacjenta gromadzimy następujące dane osobowe:

 • dane dotyczące tożsamości pacjenta (nazwisko i imię/imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres zamieszkania,
 • PESEL, jeżeli go nadano. W przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Na potrzeby koordynowania procesu Państwa leczenia możemy gromadzić również adresy poczty elektronicznej.

Ponadto, gromadzimy dane osobowe dotyczące Państwa zdrowia.

Po co i w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa, RODO przewiduje kilka podstaw przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane na podstawie:

 • art.6 ust.1 lit.b i d RODO tj. w celu zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy lub w celu ochrony Państwa żywotnych interesów.
 • art. 9 ust.2 lit h RODO tj, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii Europejskiej badź prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia.

tj. w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.

Jak długo będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentację medyczną pacjenta należy przechowywać przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wprowadzono ostatni wpis. W przypadku zgonu pacjenta lub zatrucia- dokumentację przchowujemy przez 30 lat. Dokumentację medyczną pacjenta, będącego dzieckiem, do ukończenia przez nie 2 lat, przechowujemy przez 22 lata.

Zdjęcia rentgenowskie, które znajdują się poza dokumentacją medyczną, przechowujemy przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wykonano.

Skierowania na badania lub zlecenia lekarske są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie naszym podwykonawcom, z którymi zawarliśmy osobne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych:

 • podmioty świadczące usługi informatyczne,
 • podmioty współpracujące w zakresie świadczenia usług medycznych, w tym laboratoriom diagnostycznym
 • dostawcom usług prawnych i doradczych,
 • osoby upoważnione przez Pacjenta w ramach realizacji jego praw,
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty świadczące usługi księgowe,
 • podmioty świadczące usługi niszczenia lub archiwizacji dokumentacji medycznej, - inne podmioty świadczące Spółce usługi niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

Czy profilujemy dane osobowe pacjentów?

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie, nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przepisy RODO chronią przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani /Pan prawo do:

 1. Dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii.
 2. Poprawiania (sprostowania) lub uzupełniania swoich danych. Jednak tylko w zakresie w jakim nie będzie to prowadziło do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonała wpisu w dokumentacji medycznej.
 3. Prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania (prawo do bycia zapomnianym). Prawo to nie przysługuje jednak w przypadku przetwarzania danych osobowych pacjentów na podstawie art. 9 ust.2 lit.h RODO.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych. Prawo to nie przysługuje jednak w przypadku przetwarzania danych osobowych pacjentów na podstawie art. 9 ust.2 lit.h RODO.
 5. Prawo do przenoszenia danych. Prawo to nie przysługuje jednak w przypadku przetwarzania danych osobowych pacjentów na podstawie art. 9 ust.2 lit.h RODO.
 6. Sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji. W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo to nie przysługuje jednak w przypadku przetwarzania danych osobowych pacjentów na podstawie art. 9 ust.2 lit.h RODO
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa znajdują się na stronie https://uodo.gov.pl/.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień skontaktuj się z nami pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] (Gabinet Kardiologiczny) lub [email protected] (Gabinet Ginekologiczny)

Po potwierdzeniu Pani/Pana tożsamości przystąpimy do obsługi żądań, praw oraz pytań.

Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę jeśli ją wcześniej wyrażono, na niektóre cele przetwarzania danych?

Zgodę taką można cofnąć w każdym czasie przez wysłanie na nasz adres poczty e-mail: [email protected] (Gabinet Kardiologiczny) lub [email protected] (Gabinet Ginekologiczny) krótkiej informacji, że cofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych.

 

Proszę pamiętać, że jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane dla innych celów i na innych podstawach prawnych niż wyrażona zgoda, będziemy mogli dalej je przetwarzać dla celów, na które posiadamy inne podstawy prawne.Wskazaliśmy Pani/Panu te sytuacje przy celach na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Czy musi Pani/Pan podawać nam swoje dane osobowe ? Czy jest to dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji przetwarzania danych w celach zdrowotnych.

Gabinet Kardiologiczny

dr n.med. Zbigniew Bociąga
[email protected]

Rejestracja

Online (przez całą dobę) na www.bociaga.com.pl
lub telefonicznie pod numerem

505 159 091

od poniedziałku do środy
od 16:00 do 19:00

Gabinet Ginekologiczny

lek. Paulina Raczyńska - Bociąga
[email protected]

Rejestracja

Online (przez całą dobę) na www.bociaga.com.pl
lub telefonicznie pod numerem

605 852 006

od poniedziałku do piątku
po godzinie 17:00

Gabinet Kardiologiczny

dr n.med. Zbigniew Bociąga

[email protected]

Gabinet Ginekologiczny

lek. Paulina Raczyńska - Bociąga

[email protected]

Oba gabinety znajdują się na al. Wolności 1a, 63-500 Ostrzeszów (budynek Pogotowia Ratunkowego)